پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

فرمان SQL

فرمان SQL برای جایگزینی الفبای درست.

UPDATE sample_table SET sample_field = replace(sample_field, 'find', 'replace');

این فرمان بخش sample_field را در میز sample_table به روز رسانی می‌کند؛ به گونه ای که هرگونه واژه find با واژه replace جایگزین شود.

همانند

فرمان زیر حروف نادرست را در بخش posts میز mydata یافته و حروف درست را به جای آنها می‌گذارد.

UPDATE mydata SET posts = replace(posts, 'ي', 'ی');
UPDATE mydata SET posts = replace(posts, 'ك', 'ک');
UPDATE mydata SET posts = replace(posts, 'ة', 'ه');
هشدار:
  • فرمان بالا تنها در MySQL آزمایش شده است.
  • پیش از به کار گرفتن فرمان بالا، از بانک داده خود یک پشتبان بگیرید.
  • مسئولیت به کار گیری فرمان بالا با خود شما است. پروژه استانداردسازی مسئولیت هر گونه مشکل احتمالی را نمی‌پذیرد.