پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

ویرایشگر

ویرایشگر برای جایگزینی الفبای درست.