پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

ابزارهای کمکی

در این بخش ابزارهایی برای کمک به استانداردسازی فراهم آورده خواهد شد.