پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

مهر استاندارد

اگر تارگاه شما بررسی شده است، به جای YOURWEBSITE نامی که در پرونده استانداردسازی شما به کار رفته را بنویسید و کد را در تارگاه خود بگذارید، و اگر بررسی نشده است، درخواست بررسی کنید.

نشان استاندارد سازی / PNG بدون رنگ پس‌زمینه / 128px در 128px

<a href="http://persianwebstandard.info/profiles/YOURWEBSITE"><img src="http://persianwebstandard.info/seals/pws-logo-128x128-transparent.png" width="128" height="128" alt="استاندارد وب پارسی" title="استاندارد وب پارسی"></a>
استاندارد وب پارسی

نشان استاندارد سازی / GIF با پس‌زمینه سپید / 128px در 128px

<a href="http://persianwebstandard.info/profiles/YOURWEBSITE"><img src="http://persianwebstandard.info/seals/pws-logo-128x128.gif" width="128" height="128" alt="استاندارد وب پارسی" title="استاندارد وب پارسی"></a>
استاندارد وب پارسی

نشان استاندارد سازی / PNG بدون رنگ پس‌زمینه / 64px در 64px

<a href="http://persianwebstandard.info/profiles/YOURWEBSITE"><img src="http://persianwebstandard.info/seals/pws-logo-64x64-transparent.png" width="64" height="64" alt="استاندارد وب پارسی" title="استاندارد وب پارسی"></a>
استاندارد وب پارسی

نشان استاندارد سازی / GIF با پس‌زمینه سپید / 64px در 64px

<a href="http://persianwebstandard.info/profiles/YOURWEBSITE"><img src="http://persianwebstandard.info/seals/pws-logo-64x64.gif" width="64" height="64" alt="استاندارد وب پارسی" title="استاندارد وب پارسی"></a>
استاندارد وب پارسی

نشان استاندارد سازی / 85px در 15px

<a href="http://persianwebstandard.info/profiles/YOURWEBSITE"><img src="http://persianwebstandard.info/seals/pws-reviewed-80x15.gif" width="85" height="15" alt="استاندارد وب پارسی" title="استاندارد وب پارسی"></a>
استاندارد وب پارسی