پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه‌ها

تا کنون ۳۶۵ تارگاه سنجیده شده اند و کارنامه استاندارد وب برای آنها ساخته شده است.

نامنشانیزمان افزودن
MBSSystemhttp://www.mbs-system.ir/۱۳۸۸/۰۴/۳۰
MyTheme.irhttp://mytheme.ir۱۳۸۸/۰۹/۱۳
Naeimabadihttp://naeimabadi.ir۱۳۸۸/۰۳/۳۱
NanoSunhttp://nanosun.ir۱۳۸۸/۰۲/۳۱
OLChttp://olc.ir/۱۳۸۷/۱۱/۲۷
OSWDhttp://oswd.ir۱۳۸۸/۰۶/۱۱
P30Downloadhttp://p30download.com/۱۳۸۷/۱۲/۱۲
P30Gameshttp://p30games.org۱۳۸۸/۰۴/۲۱
P30GamesIRhttp://p30games.ir/۱۳۸۸/۰۵/۱۵
P30Helphttp://p30help.ir۱۳۸۸/۰۲/۱۶
P30P30http://p30p30.com۱۳۸۸/۰۴/۳۰
P30Streethttp://p30street.wordpress.com۱۳۸۸/۰۱/۰۵
P30Tophttp://p30top.net۱۳۸۸/۰۴/۱۲
P30Worldhttp://p30world.com/۱۳۸۷/۱۲/۱۲
ParsanIThttp://parsanit.com۱۳۸۸/۱۰/۲۶
PC-ARAShttp://pc-aras.com/fa۱۳۸۸/۰۴/۱۰
PCCOMhttp://pccom.ir۱۳۸۷/۱۲/۲۸
PCNovahttp://pcnova.ir۱۳۸۸/۱۰/۱۹
PCPediahttp://pcpedia.ir۱۳۸۸/۱۰/۰۱
PersiaCMShttp://forum.persia-cms.com۱۳۸۸/۰۷/۰۸
PersianDownloadhttp://www.persiandownload.ir۱۳۸۸/۰۳/۰۵
PersianGTAhttp://persiangta.com۱۳۸۷/۱۲/۲۳
PersianKindhttp://persiankind.com۱۳۸۸/۰۳/۰۷
PersianMediahttp://persian-media.com۱۳۸۸/۰۹/۱۲
PersianMobhttp://persianmob.net۱۳۸۸/۰۴/۳۰