پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه iVector

پیشرو
همراه
نشانی تارگاه: http://ivector.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۲۶ - بازدید: ۱۴۳۱ -
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • نوشته روشن روی پس‌زمینه تیره سبب آسیب چشم می‌شود، رنگ پس‌زمینه و نوشته‌ها باید دگرگون شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه iVector هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.