پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه iDevCentre

نشانی تارگاه: http://idevcenter.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ - بازدید: ۱۲۸۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه iDevCentre هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.