پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت زبان آموزان

پیشرو
نشانی تارگاه: http://zabanamozan1.persianblog.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ - بازدید: ۳۵۳۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید تنها fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است شرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های دیگر نوشته شوند.
نگارشخوب
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت زبان آموزان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.