پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه ایران زوپس

پیشرو
نشانی تارگاه: http://irxoops.org/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ - بازدید: ۱۳۹۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا تنها در آغاز HTML و یا با body در CSS نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین و عنوان داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است دست کم برای بخش رویدادها RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه ایران زوپس هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.