پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه عصر نوشتن

نشانی تارگاه: http://writeage.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۲۷۹۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا را در CSS به body بدهید نه تک تک اجزاء، و یا در آغاز HTML با نشانه DIR آن را نشان دهید.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است شرحی به زبان شیرین پارسی نیز بگذارید.
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه عصر نوشتن هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.