پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه وبنا

پیشرو
نشانی تارگاه: http://webna.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ - بازدید: ۳۶۶۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
  • بهتر است برای تیترها فونت Arial به کار رود.
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه وبنا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.