پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه وبگذر

نشانی تارگاه: http://webgozar.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ - بازدید: ۲۲۶۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است به روش بهتری راستا را نشان دهید.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
  • باید شیوه کدگذاری در بخش head نشان داده شود.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبسیار خوب
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه وبگذر هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.