پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شرکت توسعه ارتباطات وصال

پیشرو
نشانی تارگاه: http://www.vesalco.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ - بازدید: ۳۵۱۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa و یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • نوشته جایگزین باید در رابطه با عکس باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه شرکت توسعه ارتباطات وصال هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.