پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت VISTAGAME

پیشرو
نشانی تارگاه: http://vistagame.mihanblog.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ - بازدید: ۱۳۱۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها و نوشته‌های بالا بیش از اندازه به پس‌زمینه نزدیک است، نباید این گونه باشد.
عکس‌هاخوب
  • نوشته جایزگزین (ALT) باید درباره عکس باشد.
  • بهتر است نوشته جایگزین به زبان شیرین پارسی باشد.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت VISTAGAME هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.