پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت UpdateBlog

نشانی تارگاه: http://updateblog.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ - بازدید: ۱۲۶۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • رنگ پیش‌زمینه برخی پیوندها خاکستری است و باید و سبب دشواری در خواندن آنها می ‌شود، بهتر است رنگ دیگری گذاشته شود.
قلمبسیار خوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت UpdateBlog هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.