پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه UEFAIR

پیشرو
نشانی تارگاه: http://uefa.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۱۶ - بازدید: ۱۳۸۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پس‌زمینه عنوان‌ها بیش از اندازه روشن است و سبب دشواری در خواندن شده است، نباید این گونه باشد.
  • رنگ نوشته‌ها و پیوندهای پایین باید تیره تر شود.
  • بهتر است رنگ پیوندها همانند رنگ نوشته نباشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدارد
  • باید یک پیوند به RSS در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه UEFAIR هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.