پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت Top7News

پیشرو
نشانی تارگاه: http://top7news.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۱۸ - بازدید: ۱۲۵۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است فاصله خط در نوشته‌ها بیشتر شود.
خوراک XMLدارد
  • نشانی RSS باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما نویسنده تارنوشت Top7News هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.