پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه توکان

پیشرو
همراه
نشانی تارگاه: http://tookan.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ - بازدید: ۱۴۷۶ -
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است فاصله خطوط نوشته‌ها اندکی بیشتر شود.
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه توکان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.