پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت Titles

پیشرو
نشانی تارگاه: http://titles.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ - بازدید: ۳۳۹۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ تیترها اندکی تیره شود.
عکس‌هاخوب
  • نوشته جایگزین (ALT) باید در ارتباط با عکس باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت Titles هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.