پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک تجارت

نشانی تارگاه: http://tejaratbank.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ - بازدید: ۱۱۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحنادرست
فراکلیدواژهنادرست
نگارشبسیار خوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه بانک تجارت هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.