پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت TehranACS

پیشرو
نشانی تارگاه: http://tehranacs.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۰۷ - بازدید: ۱۳۱۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
قلمبد
  • باید اندازه نوشته‌ها یکسان شود.
  • پیوندهای بالا باید بزرگ تر شوند.
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت TehranACS هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.