پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه تهران 7

پیشرو
نشانی تارگاه: http://tehran7.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۱۱ - بازدید: ۱۳۱۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • در برخی بخش‌ها، مانند اخبار، رنگ پیوندها به ویژه هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه روشن است، نباید اینگونه باشد.
  • بهتر است رنگ نوشته‌ها در بخش تیره تر شود.
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه تهران 7 هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.