پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه Tavigh

پیشرو
نشانی تارگاه: http://tavigh.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۲۵۴۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری باید در HEAD نشان داده شود.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندهای درخت‌بین راست هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
  • نوشته‌ها بهتر است اندکی بزرگتر شوند.
اگر شما مدیر تارگاه Tavigh هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.