پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت تاسیان

پیشرو
نشانی تارگاه: http://tasyan.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ - بازدید: ۳۴۰۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
راستانادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید تنها fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت تاسیان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.