پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه آسمان تفتان

پیشرو
نشانی تارگاه: http://taftansky.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ - بازدید: ۲۷۱۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا تنها با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری باید در HEAD نشان داده شود.
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود..
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌های پایین بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است، بهتر است اینگونه نباشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه آسمان تفتان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.