پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه TVI

پیشرو
همراه
نشانی تارگاه: http://tvi.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ - بازدید: ۴۷۲۲ -
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • برخی از عکس‌ها نوشته جایگزین (ALT) ندارند و برخی نوشته جایگزین نامناسب دارند، بهتر است همه نوشته جایگزین درستی داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه TVI هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.