پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سیستم ایران

پیشرو
نشانی تارگاه: http://system.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ - بازدید: ۲۳۲۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • دیدن آبی کمرنگ در پیوندهای ستون راست که پس‌زمینه خاکستری دارند دشوار است، همچنین دیدن این رنگ برای برخی کهنسالان تا اندازه ای ناممکن است.
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
  • برای تیترها بهتر است فونت Arial به کار رود.
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه سیستم ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.