پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه Subnet

پیشرو
نشانی تارگاه: http://subnet.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ - بازدید: ۱۳۴۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود..
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شود.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه Subnet هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.