پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه دانش کیهانی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://spacescience.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ - بازدید: ۳۲۰۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • باید راستا را در CSS یا آغاز HTML نشان دهید.
نشانه زباندارد
  • نشانه زبان باید تنها fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبسیار بد
  • باید در صورت امکان پس‌زمینه روشن و نوشته‌ها تیره شوند.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است تیترها با قلمی بزرگتر نوشته شوند تا پیدا کردن آنها برای چشم آسان شود.
نقشهدارد
خوراک XMLنادرست
  • نشانی RSS باید در بخش HEAD نوشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه دانش کیهانی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.