پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت Sinaview

پیشرو
نشانی تارگاه: http://sinaview.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ - بازدید: ۳۲۱۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بعتر است رنگ شماره‌ها در ستون چپ اندکی تیره شود.
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین به زبان شیرین پارسی باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت Sinaview هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.