پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شهرداری شیراز

نشانی تارگاه: http://eshiraz.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۵ - بازدید: ۱۲۲۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • برخی از عکس‌ها نوشته جایگزین (ALT) ندارند و برخی نوشته جایگزین نامناسب دارند، بهتر است همه نوشته جایگزین درستی داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه شهرداری شیراز هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.