پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شتاب

پیشرو
نشانی تارگاه: http://shetaab.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ - بازدید: ۱۳۰۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح به چند زبان نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
  • برخی پیوندها بیش از اندازه درشت هستند، بهتر است این گونه نباشد.
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه شتاب هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.