پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شایان امیری

پیشرو
نشانی تارگاه: http://shayanamiri.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ - بازدید: ۱۶۳۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبسیار خوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه شایان امیری هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.