پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شهاب سیاوش

پیشرو
نشانی تارگاه: http://shahabsiavash.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ - بازدید: ۱۲۳۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود، نه هر دو.
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • باید فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است فرکلیدواژه دیگری نوشته شود.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ نوشته‌ها، پیوندها، و پس‌زمینه بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک هستند، نباید اینگونه باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLنادرست
اگر شما مدیر تارگاه شهاب سیاوش هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.