پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت دنیای S60

پیشرو
نشانی تارگاه: http://sento.blogsky.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ - بازدید: ۱۵۲۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌ها در ستون راست بیش از اندازه به پس‌زمینه نزدیک است، نباید است این گونه باشد.
  • نوشته‌ها تیره رنگ پایین نشان وبلاگ ناخوانا هستند، بهتر است روشن تر شوند.
  • رنگ پیوندها در ستون راست کم و بیش همانند رنگ نوشته‌ها است، بهتر است این گونه نباشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت دنیای S60 هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.