پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه ساز دل

پیشرو
نشانی تارگاه: http://sazedel.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ - بازدید: ۲۰۴۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • باید رنگ پس‌زمینه روشن شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه ساز دل هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.