پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه روزنامه سرمایه

نشانی تارگاه: http://sarmayeh.net/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۶ - بازدید: ۱۲۱۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبسیار خوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
رنگخوب
  • رنگ ستون راست هنگامی که موشواره بر روی پیوندها است بیش از اندازه روشن می‌شود، بهتر است رنگی تیره تر گذاشته شود.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه روزنامه سرمایه هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.