پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سمپادی‌ها

پیشرو
نشانی تارگاه: http://sampadia.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ - بازدید: ۳۴۰۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پس زمینه اندکی تیره شود.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
  • باید فاصله خطوط بیشتر شود.
  • همه نوشته‌ها راست‌چین شوند.
خوراک XMLنادرست
  • کد Meta برای RSS ها در بخش HEAD باید درست نوشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه سمپادی‌ها هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.