پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت آزمون سمپاد

پیشرو
همراه
نشانی تارگاه: http://sampadazmoon.mihanblog.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ - بازدید: ۱۹۵۰ -
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ پیوندهای ستون راست هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه روشن می‌شود، نباید این گونه باشد.
  • رنگ پیوندهای ستون چپ بیش از اندازه به پس‌زمینه نزدیک است، نباید این گونه باشد.
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین (ALT) نوشته ای درباره عکس باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
  • نشانی خوراک XML باید در بخش HEAD نوشته شود.
اگر شما نویسنده تارنوشت آزمون سمپاد هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.