پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک سامان

نشانی تارگاه: http://sb24.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ - بازدید: ۱۲۲۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است شرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندهای راست و چپ هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود.
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه بانک سامان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.