پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سعید رحیمی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://saeedrahimi.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ - بازدید: ۳۲۸۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • نوشته جایگزین (ALT) باید در ارتباط با عکس باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه سعید رحیمی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.