پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شرکت پشتیبانان پردازش آسمان

پیشرو
همراه
نشانی تارگاه: http://spsdevnic.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۱۱ - بازدید: ۳۰۱۲ -
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • در بخش آموزش، رنگ پیوندها در ستون چپ بیش از اندازه به پس زمینه نزدیک است، نباید اینگونه باشد.
  • در بخش پرتال، رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه روشن می‌شود، نباید اینگونه باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهدارد
  • بهتر است بخش میزبانی وب نیز نقشه داشته باشد.
اگر شما مدیر تارگاه شرکت پشتیبانان پردازش آسمان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.