پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه اتحادیه گروه‌های ستاره شناسی سیستان و بلوچستان

پیشرو
نشانی تارگاه: http://sbastro.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۲/۳۱ - بازدید: ۱۳۷۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود، نه هر دو.
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و نام (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه اتحادیه گروه‌های ستاره شناسی سیستان و بلوچستان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.