پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سایپا

نشانی تارگاه: http://saipacorp.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۱۴ - بازدید: ۱۲۵۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌ها به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
نگارشبد
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای بالا هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید اینگونه باشد.
  • رنگ پیوندهای پایین بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است و سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید اینگونه باشد.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است دست کم برای بخش رویدادها RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه سایپا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.