پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه روزگار

پیشرو
نشانی تارگاه: http://rouzgar.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ - بازدید: ۳۴۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa و یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای «ادامه» بهتر است اندکی تیره شود.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLنادرست
  • نشانی RSS باید در بخش HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه روزگار هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.