پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک رفاه کارگران

نشانی تارگاه: http://bankrefah.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ - بازدید: ۱۲۲۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحنادرست
فراکلیدواژهنادرست
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی خوراک XML باید در HEAD گذاشته شود.
  • بهتر است بخش رویدادها نیز RSS داشته باشد.
اگر شما مدیر تارگاه بانک رفاه کارگران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.