پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه رصدگاه

پیشرو
نشانی تارگاه: http://rasadgah.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ - بازدید: ۱۲۸۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
  • DIV ای که برای نشان دادن راستا گذاشته شده است، باید در بخش BODY باشد.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری باید در HEAD نشان داده شود.
فراشرحنادرست
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه رصدگاه هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.