پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نشر ققنوس

نشانی تارگاه: http://qoqnoos.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ - بازدید: ۲۳۱۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید UTF-8 باشد.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبسیار خوب
  • حروف ک و ی در برخی بخش‌ها نادرست هستند، باید درست شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی RSS باید در HEAD گذاشته شود.RSS باید به درستی کار کند.
  • برای بخش‌های گوناگون RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه نشر ققنوس هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.