پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم

پیشرو
نشانی تارگاه: http://qomit.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۲۹ - بازدید: ۱۴۱۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • باید فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است دست کم بخش رویدادها RSS داشته باشد.
اگر شما مدیر تارگاه مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه قم هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.