پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه ProPicNet

پیشرو
نشانی تارگاه: http://propicnet.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ - بازدید: ۵۲۴۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک می‌شود، نباید این گونه باشد.
  • بهتر است رنگ پس‌زمینه روشن باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه ProPicNet هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.